PLC.com.vn

Dầu phụ - Auxiliary Products

PLC
11:12' SA - Thứ ba, 22/07/2014

Danh mục Dầu phụ - Auxiliary Products

STTTên gọiTiêu chuẩn cơ sởMô tả sản phẩmPhiếu an toàn hóa chất
1DISOLA WTCCS 27: 2012PDS DISOLA WPDS DISOLA W
2DISOLA FPTCCS 42: 2012PDS DISOLA FPPDS DISOLA FP
3VISGATCCS 46:2012PDS VISGAPDS VISGA
4EPONA ZTCCS 60:2014PDS EPONA ZPDS EPONA Z
5DACNISTCCS 83:2014PDS DACNISPDS DACNIS
6LUNARIA FRTCCS 59:2014PDS LUNARIA FRPDS LUNARIA FR
7PRESLIATCCS 66:2014PDS PRESLIAPDS PRESLIA
8SERIOLA ETA 32TCCS 69:2014PDS SERIOLA ETA 32PDS SERIOLA ETA 32
PLC