PLC.com.vn
 • Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

  06/01/2012 04:41' CH
  Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex là Công ty TNHH một thành viên, do Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex đầu tư và là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập tại Quyết định số 032/ QĐ-PLC-HĐQT ngày 27/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex .
 • Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

  06/01/2012 04:40' CH
  Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex là Công ty TNHH một thành viên, do Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex đầu tư và là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập tại Quyết định số 033/ QĐ-PLC-HĐQT ngày 27/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex .
 • Các công ty liên kết

  06/01/2012 04:39' CH
  Là các công ty do Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC góp vốn không chi phối, giữ cổ phần không chi phối; được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần.